1. Photochemical Synthesis of 2-Azabicyclo[3.2.0]heptanes: Advanced Building Blocks for Drug Discovery. Synthesis of 2,3-Ethanoproline. T.Druzhenko, Ye.Skalenko, M.Samoilenko, A.Denisenko, S.Zozulya, P.O. Borysko, M.I. Sokolenko, A.Tarasov, and P.K. Mykhailiuk. J. Org. Chem., 2018, 83 (3), pp 1394–1401.
 2. Synthesis of Multifunctional Spirocyclic Azetidines and Their Application in Drug Discovery. A.A. Kirichok, I.O. Shton, I.M.Pishel, S.A. Zozulya, P.O.Borysko, V.Kubyshkin, O.A.Zaporozhets, A.A.Tolmachev, P.K. Mykhailiuk. Chem. Eu.J. 24(21), 2018, 5444-5449.
 3. Photochemical In-Flow Synthesis of 2,4-Methanopyrrolidines: Pyrrolidine Analogues with Improved Water Solubility and Reduced Lipophilicity . V.V.Levterov, O.Michurin, P.O.Borysko, S.Zozulya, I.V.Sadkova, A.A.Tolmachev, and P.K.Mykhailiuk. J. Org. Chem., 2018, 83 (23), pp 14350–14361.
 4. Synthesis of 6‐Azaspiro[4.3]alkanes: Innovative Scaffolds for Drug Discovery. B.A.Chalyk, A.A.Isakov, M.V.Butko, K.V.Hrebeniuk, O.V.Savych, O.V.Kucher, K.S.Gavrilenko, T.V.Druzhenko, V.S.Yarmolchuk, S.Zozulya, P.K.Mykhailiuk. Eur.J.Org.Chem. 2017 (31), 4530-4542.
 5. An iterative compound screening contest method for identifying target protein inhibitors using the tyrosine-protein kinase Yes. Sh. Chiba, T. Ishida, […] S. Zozulya, P. Borysko, R. Stavniichuk, […], M. Sekijima. Sci Rep. 2017, 7(1), 12038.
 6. Synthesis and physical chemical properties of 2-amino-4-(trifluoromethoxy)butanoic acid – a CF3O-containing analogue of natural lipophilic amino acids I. S. Kondratov, I. G. Logvinenko, N. A. Tolmachova, R. N. Moriev, M. A. Kliachyna, F. Clausen, C. G. Daniliucc, G. Haufe Org & Biomol. Chem. 2017, V3.
 7. Photochemical Synthesis of 3-Azabicyclo[3.2.0]heptanes: Advanced Building Blocks for Drug Discovery. A.V. Denisenko, T. Druzhenko, Y.Skalenko, M. Samoilenko, O. O. Grygorenko, S. Zozulya, P. K. Mykhailiuk. J. Org. Chem. 2017, 82 (18), 9627–9636.
 8. Polar aromatic periphery increases agonist potency of spirocyclic free fatty acid receptor (GPR40) agonists inspired by LY2881835. M. Krasavin, A. Lukin, D. Bagnyukova, N. Zhurilo, A. Golovanov, S. Zozulya, I. Zahanich, D. Moore, I. G.Tikhonova. Eur.J. Med. Chem. 2017, V 127, 357-368.
 9. Novel FFA1 (GPR40) agonists containing spirocyclic periphery: polar azine periphery as a driver of potency. M. Krasavin, A. Lukin, D. Bagnyukova, N. Zhurilo, I. Zahanich, S. Zozulya. J. Enz Inhib Med Chem. 2017, V 32(1), 29-36.
 10. 1-Substituted 2-Azaspiro[3.3]heptanes: Overlooked Motifs for Drug Discovery. A. A. Kirichok, I. Shton, M. Kliachyna, I. Pishel, P. K. Mykhailiuk.  Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2017, 56(30), 8865-8869.
 11. Free fatty acid receptor 1 (GPR40) agonists containing spirocyclic periphery inspired by LY2881835. M. Krasavin, A. Lukin, D. Bagnyukova, N. Zhurilo, I. Zahanich, S. Zozulya, J. Ihalainen, M. M. Forsberg, M. Lehtonen, J. Rautio, D. Moore, I. G. Tikhonova. Bioorg Med Chem. 2016, V. 24 (21), 5481-5494.
 12. Direct Photocontrol of Peptidomimetics: An Alternative to Oxygen-Dependent Photodynamic Cancer Therapy. O. Babii, S. Afonin,  L.V. Garmanchuk , V.V. Nikulina, T.V. Nikolaienko, O. V. Storozhuk, D. V.Shelest, O.I. Dasyukevich, L.I.Ostapchenko, V. Iurchenko, S. Zozulya, A.S. Ulrich,  I. V. Komarov. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2016, 55(18), 5493-6.
 13. Discovery of Strecker-type α-aminonitriles as a new class ofhuman carbonic anhydrase inhibitors using differential scanning fluorimetry. M. Krasavin, R. Stavniichuk, S. Zozulya, P. Borysko, D. Vullo, C. T. Supuran. J. of Enz Inhib Med Chem. 2016, 31:6, 1707-1711.
 14. Novel agonists of free fatty acid receptor 1 (GPR40) based on 3-(1,3,4-thiadiazol-2-yl)propanoic acid scaffold. M. Krasavin, A. Lukin, N. Zhurilo, A. Kovalenko, I. Zahanich, S. Zozulya. J. Enz Inhib Med Chem. 2016, 31(6), 1404-10. 
 15. Novel free fatty acid receptor 1 (GPR40) agonists based on 1,3,4-thiadiazole-2-carboxamide scaffold. M. Krasavin, A. Lukin, N. Zhurilo,
  A. Kovalenko, I. Zahanich, S. Zozulya, D. Moore, I. G. Tikhonova. Bioorg & Med Chem. 2016, V 24, 2954–63
 16. Phenoxymethyl 1,3-oxazoles and 1,2,4-oxadiazoles as potent and selective agonists of free fatty acid receptor 1 (GPR40). I. Zahanich,
  I. Kondratov, V. Naumchyk, Y. Kheylik, M. Platonov, S. Zozulya and M. Krasavin. Bioorg Med Chem Lett. 2015, V. 25(16), 3105-11.
 17. Design, synthesis, and characterization of SO2-containing azabicyclo[3.n.1]alkanes: promising building blocks for drug discovery.
  T. Druzhenko, O. Denisenko, Y. Kheylik, S. Zozulya, SS. Shishkina, A. Tolmachev and PK. Mykhailiuk. Org Lett. 2015, V. 17(8), 1922-5.
 18. Synthesis and physicochemical properties of 3-fluorocyclobutylamines. A.V. Chernykh, D.S. Radchenko, A.V. Chernykh, I.S. Kondratov, N.A. Tolmachova, O.P. Datsenko, M.A. Kurkunov, S.A. Zozulya, Y.P. Kheylik, K. Bartels, C.G. Daniliuc and G. Haufe. Eur. J. Org. Chem. 2015, V. 2015 (29), 6466–6471
 19. Role of protein phosphatase 1 in dephosphorylation of Ebola virus VP30 protein and its targeting for the inhibition of viral transcription.
  P.A. Ilinykh, B. Tigabu, A. Ivanov, T. Ammosova, Y. Obukhov, T. Garron,
  N. Kumari, D. Kovalskyy, M.O. Platonov, V.S. Naumchik, A.N. Freiberg, S. Nekhai and A. Bukreyev. J. Biol. Chem. 2014, 289, 22723-22738
 20. Potent, orally available, selective COX-2 inhibitors based on 2-imidazoline core. P. Sarnpitak, P. Mujumdar, Ch. Morisseau, S.H. Hwang,
  B. Hammock, V. Iurchenko, S. Zozulya, A. Gavalas, A. Geronikaki, Y. Ivanenkov and M. Krasavin. Eur. J. Med. Chem. 2014, V. 84, 160-172
 21. 1-Amino-4,4-difluorocyclohexanecarboxylic acid as a promising building block for drug discovery: design, synthesis and characterization. P.K. Mykhailiuk, V. Starova, V. Iurchenko, S.V. Shishkina, O.V. Shishkin,
  O. Khilchevskyi and O. Zaporozhets. Tetrahedron. 2013, V. 69 (20), 4066-4075
 22. Synthesis of 2- and 3-trifluoromethylmorpholines: useful building blocks for drug discovery. A.V. Shcherbatiuk, O.S. Shyshlyk, D.V. Yarmoliuk,
  O.V. Shishkin, S.V. Shishkina, V.S. Starova, O.A. Zaporozhets, S. Zozulya,
  R. Moriev, O. Kravchuk, O. Manoilenko, A.A. Tolmachev and P.K. Mykhailiuk. Tetrahedron. 2013, V. 69 (19) 3796-3804
 23. Synthesis and characterization of β-trifluoromethyl-substituted pyrrolidines. V.S. Yarmolchuk, O.V. Shishkin, V.S. Starova, O.A. Zaporozhets,
  O. Kravchuk, S. Zozulya, I.V. Komarov and P.K. Mykhailiuk. Eur. J. Org. Chem. 2013, 15, 3086–3093
 24. Insulin receptor-related receptor as an extracellular pH sensor involved in the regulation of acid-base balance. A.G. Petrenko, S.A. Zozulya, I.E. Deyev and D. Eladari. Biochimica et Biophysica Acta. 2013; V. 1834 (10), 2170–2175
 25. Identification of novel IGF1R kinase inhibitors by molecular modeling and high-throughput screening. R. Moriev, O. Vasylchenko, M. Platonov,
  O. Grygorenko, K. Volkova and S. Zozulya. Acta naturae. 2013, V. 5 (2), 90-99
 26. Small molecules targeted to a non-catalytic “RVxF” binding site of protein phosphatase-1 inhibit HIV-1. T. Ammosova, M. Platonov,
  V.R.K. Yedavalli, Y. Obukhov, V.R. Gordeuk, K.-T. Jeang, D. Kovalskyy and
  S. Nekhai. PLOS ONE. 2012, V. 7 (6), e39481, 1-16